กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

จากแต่ละช่องทาง

 

 
ปรับปรุงค่า ROI และขับเคลื่อนการเติบโตด้วยทางธุรกิจ
ด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่สอดคล้องกัน

 

All Sales & Marketing Solutions      Analyze and Identify      Target Across Channels      Engage and Nurture      Empower Sales
HOME    >    SOLUTIONS   >    SALES & MARKETING SOLUTIONS    >    TARGET AUDIENCES ACROSS CHANNELS                 

กุญแจสำคัญในการกำหนดเป้าหมาย

ลูกค้าที่ดีขึ้นคือคุณภาพของข้อมูลที่มากขึ้น

องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางธุรกิจและการวิเคราะห์

เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มเส้นทางไปสู่กลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

โดยเริ่มต้นจากการระบุและกำหนดเป้าหมายกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม

ผ่านช่องทางต่างๆ และสร้างประสบการณ์การซื้อส่วนบุคคลและ

ปรับกลยุทธ์การขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลำดับความสำคัญของ
เป้าหมายแต่ละบัญชี
เข้าถึงผู้ชมทั้งทาง
ออนไลน์และออฟไลน์
จัดการทีมขาย
และการตลาด
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution