การบูรณาการทางธุรกิจ

สื่อสารด้วยข้อมูลเชิงลึกและสร้างมาตรฐาน
การจัดการข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งองค์กร

 

 

Finance Solutions                 Risk Management                  Profitable Growth                 Business Integration
HOME    >    SOLUTIONS   >    FINANCE SOLUTIONS    >    BUSINESS INTEGRATION                 
การบูรณาการทางธุรกิจ
สื่อสารข้อมูลเชิงลึกและสร้างมาตรฐานการจัดการข้อมูลทางธุรกิจของคุณ
เมื่อข้อมูลถูกกระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในบริษัท การเปิดใช้งาน
เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตนั้นไม่ได้เป็นเพียงวิธีการอีกต่อไป แต่ต้อง
นำไปใช้ได้จริง ผู้นำด้านการเงินจึงต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยง
ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ สร้างมาตรฐานโครงสร้างและเชื่อมต่อองค์กรเข้าด้วยกัน
มาตรฐานข้อมูล
 
เชื่อมต่อข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ
 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การบูรณาการ DaaS

ข้อมูล D&B Direct

 
 
 
ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อการทำงานอย่างอัตโนมัติของคุณ
 
 

การบูรณาการ DaaS

M-Daas ข้อมูลหลักเพื่อการบริการ

 
เชื่อมต่อและผสานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ดั้งเดิม
 
 
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution