Dun & Bradstreet Privacy Notice
HOME   >   DUN & BRADSTREET PRIVACY NOICE
 
ประกาศความเป็นส่วนตัว 
 

บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ให้บริการข้อมูลนิติบุคคล เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านโอกาสและความเสี่ยงในการทำธุรกิจอย่างครบวงจร

 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ และมีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านเกิดความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีความโปร่งใสในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมาตรฐานในการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลของบริษัทฯ

 

บริษัทฯ จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอันสำคัญ


  
ดาวน์โหลด
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) Updated: (4 มกราคม 2567)  286 KB
Discover       Connect
Perspectives Products D-U-N-S Number Resources Contact Us
Solutions About Us Careers

© Dun & Bradstreet, Inc. 2000 - 2018. All rights reserved.   Terms of Use    Cookies Policy   Privacy Policy    Privacy Notice    Data Source Attribution